Miasto Będzin

Miasto Będzin położone jest w centralnej części województwa śląskiego, w ciągu miast składających się na Aglomerację Katowicką, we wschodniej części GOP. 

Miasto graniczy bezpośrednio z: Sosnowcem, Dąbrową Górnicza, Czeladzią, Siemianowicami Śląskimi, Wojkowicami, Psarami. Zamieszkuje je 58,7 tys. os.(2009 rok), a powierzchnia wynosi 37,37 km2. Gęstość zaludnienia wynosi ok. 1,57 tys. os./km2).

 

Będzin to jedno z najstarszych miast w kraju, mieniające swój profil gospodarczy od połowy lat 90-tych, gdy likwidacji poddane zostały działające w mieście i jego otoczeniu kopalnie oraz gdy upadł związany z kopalniami przemysł.
W ciągu ostatnich lat miasto przeobraziło się z ośrodka przemysłowego, z przeważającą rolą przemysłu górniczego i budowlanego, w centrum o charakterze usługowo-produkcyjnym.
W mieście działają duże zakłady przemysłowe, a sam Będzin ze względu na lokalizację Elektrociepłowni oraz Huty należy do ważnych ośrodków przemysłowo-energetycznych w regionie.

 

Możliwości i warunki rozwoju miasta wynikają w dużym stopniu z położenia geograficznego, tradycji gospodarczych oraz tempa przemian rynkowych i utrwalania nowego profilu gospodarczego. Do atutów miasta należy położenie w dużej aglomeracji miejskiej stanowiącej poważny rynek zbytu dla lokalnych producentów oraz ułatwiających dostęp do technologii, przy drogach krajowych Warszawa – Katowice i Kraków – Wrocław.
Powiązania miasta z Aglomeracją mają charakter sieciowy i funkcjonalny.
W gospodarce miasta dominują mikro-, małe i średnie firmy prywatne. W Będzinie zarejestrowanych jest ponad 5,8 tys. podmiotów gospodarczych, z których ponad 98% zalicza się do sektora MSP. 213 z nich należy do sektora publicznego, reszta reprezentuje sektor prywatny.

 

Wśród przedsiębiorstw dominują handel i naprawy. Drugim pod względem wielkości w mieście działem gospodarki jest dział obsługi nieruchomości i firm, a trzecie budownictwo. Wysoki jest poziom przedsiębiorczości w stosunku do średniej regionalnej. Jednocześnie istniejące przedsiębiorstwa są rozproszone, nie są również mocne kapitałowo.

 

Największe firmy miejskie to:

- Elektrociepłownia Łagisza

- Elektrociepłownia Będzin

- ENION (w tym Rejon Dystrybucji Będzin)

- Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

- Huta Będzin S.A.

- Kreisel

- SLET Sp. z o.o.

- Interpromex Sp. z o.o.

- ProLogis Park Będzin

- Black Red White

- MPWiK Będzin.

 

Będzin jest znacznym i znanym w regionie (i poza nim) ośrodkiem handlowym. W dzielnicy Gzichów w środy i soboty (godz. 6-14) odbywa się targ – jeden z najstarszych i największych  w południowej Polsce. Na obszarze 4,5 ha znajduje się ok. 1500 stoisk i kramów.

 

Struktura zatrudnienia w mieście kształtuje się następująco: w przemyśle i budownictwie pracuje ogółem 41,2% zatrudnionych, natomiast w sektorze handlu i usług – 58,5% mieszkańców. W mieście nie ma sektora rolnego.

 

Do pozytywnych czynników, wspierających rozwój gospodarczy miasta, poza lokalizacją i efektami zewnętrznymi wynikającymi z oddziaływania aglomeracyjnego, należy zaliczyć:

- poziom przedsiębiorczości społeczności lokalnej, mierzony liczbą firm na 1000 mieszkańców wynosi 105 i jest wyższy od notowanego w regionie, gdzie kształtuje się na poziomie 92,32;

- utrzymujący się trend stopniowego wzrostu ilości nowych firm;

- napływ inwestorów na tereny miejskie, potwierdzający jego atrakcyjność lokalizacyjną;

- spadek liczby bezrobotnych (z 5.043 os. w roku 2005 do 2.748 os. w roku 2009);

- rosnąca liczba instytucji z otoczenia biznesu, oferujących np. usługi finansowe, telekomunikacyjne, pośrednictwa i doradcze;

- łatwy dostęp do infrastruktury i usług transportowych oraz logistycznych.