Aspekt przestrzenny

W skład miasta wchodzą następujące  dzielnice: Bagieniec, Boleradz, Bory, Brzeziny, Brzozowica, Glinice, Grodziec, Gzichów, Jazowe, Koszelew, Ksawera, Łagisza, Małobądz, Niepiekło, Osiedle 27 Stycznia, Osiedle Syberka, Osiedle Warpie Wschód, Osiedle Zamkowe, Podłosie, Pustkowice, Warpie, Zielona.

 

Tereny przemysłowe w gminie Będzin zajmują ok. 6% powierzchni miasta, przy czym ok. 73% tych terenów znajduje się w Łagiszy, Grodźcu i Warpiu. Można zauważyć, że gmina jest zurbanizowana nierównomiernie. Oprócz silnie zainwestowanych terenów Śródmieścia, Małobądza i osiedli mieszkaniowych "Zamkowe", "Syberka", "Warpie", w północnej części Gminy, w dzielnicach Łagisza, Gzichów i Grodziec przeważają tereny rolne i leśne. Tereny zurbanizowane wynoszą 42,7% powierzchni miasta, a tereny przemysłowe 5,8%.

 

Najwyższym stopniem zainwestowania charakteryzują się Syberka (97,0 % terenów), Śródmieście (87,0 %), Małobądz (73,5 %). Najwięcej terenów niezainwestowanych, głównie rolnych, ma Grodziec - 72,1 % i Gzichów - 63,0 % (z terenami leśnymi). W skali miasta, aż 33,4 % terenów wytwórczych (przemysłowych) znajduje się w Łagiszy, 20,7% w Grodźcu. Również w Łagiszy jest zlokalizowana większość obiektów obsługi technicznej i usług komunalnych 51,9 %, w Małobądzu - 32,8% (przy tylko 7,6% udziale dzielnicy w obszarze miasta).

 

W planie zagospodarowania przestrzennego wydzielono jednostki strukturalne. Istniejące tereny zielone oraz obszary otwarte stanowią szwy ekologiczne i pozwalają zachować ziarnistość osiedli oraz utrzymać ciągłość systemu ekologicznego.

 

Miasto ma dogodne położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych regionu. Przez miasto przebiega droga krajowa DK94 / DW 910 Wrocław – Kraków o randze regionalnej – główna droga równoleżnikowa Aglomeracji. Dodatkowo na obrzeżach miasta, na osi północ-południe, przebiega droga krajowa Cieszyn-Warszawa o randze międzynarodowej (DK86).