etap I - wstępne przygotowanie projektu

W ramach tego etapu w dn. 08.07.2008r. została podpisana Umowa Ramowa dotycząca indywidualnego projektu kluczowego „Gospodarcza Brama Śląska etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Priorytet I Badania i Rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość
Działanie 1.1 Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu
Podziałanie 1.1.1. Infrastruktura rozwoju
pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Jaworzno Liderem Projektu oraz Miastem Będzin, Miastem Sosnowiec oraz Miastem Czeladź.

Celem Umowy Ramowej było ujęcie w formalne ramy praw i obowiązków Beneficjenta w zakresie przygotowania projektu do realizacji (w tym przygotowania wniosku aplikacyjnego oraz kompletu dokumentacji) oraz z drugiej strony Instytucji Zarządzającej RPO WSL, jako podmiotu odpowiedzialnego za sprawne wdrażanie Programu.

Szacunkowa całkowita wartość Projektu wynosi 165 745 320,00 PLN w tym:
1. kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 165 745 320,00 PLN
2. wkład własny Beneficjenta wynosi 25 752 186,53 PLN
3. szacunkowa wysokość dofinansowania ze środków RPO WSL wynosi 139 993,47 PLN i stanowi nie więcej niż 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych.

W ramach tego etapu zostało wykonane „Studium Wykonalności dla projektu kluczowego pn. „Gospodarcza Brama Śląska – Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej” zgodnie z wytycznymi do procedury pozakonkursowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przez firmę Górka & Sosnowski S.C. w roku 2007. Rok później firma ta wykonała Modyfikację Wstępnego Studium Wykonalności zgodnie z wytycznymi do procedury Projektów Kluczowych oraz Programów Rozwoju Subregionów.