etap II - uzyskanie pozwolenia na budowę

W ramach tego etapu w dniu 07.01.2008r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem C.E.- Konsul Engineering Sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w Będzinie – w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Gospodarza Brama Śląska” – etap I” Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Projekt współfinansowany ze środków RPO.

Zakres zamówienia obejmował:
1. Wykonanie schematu proponowanej trasy dróg, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z zaznaczonym kierunkiem odprowadzania ścieków, miejsca ich włączania oraz ustalenia warunków technicznych włączenia kanalizacji sanitarnej i wodociągu z użytkownikiem sieci tj. MPWiK – Będzin.
2. Opracowanie projektowe uzbrojenia w media w pasie drogowym:
- sieć kanalizacji sanitarnej dł. około 1,6 km,
- kanalizacji deszczowej dł. około 1,6 km,
- sieci wodociągowej dł. około 1,6 km,
- budowa dróg wraz chodnikami dł. około 1,2 km,
- oświetlenie ulic,
- inwentaryzację zieleni na trasie projektowanych sieci i dróg wraz z podaniem szacunkowych opłat środowiskowych za wycinkę drzew oraz koszty ścięcia, karczowania i wywozu.
3. Dokumentacja zawierała:
- opracowanie mapy do celów projektowych wraz z projektem podziału gruntów,
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekty budowlane i wykonawcze na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu, oświetlenia ulicznego oraz dróg i chodników,
- opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu,
- przedmiary robót,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- szczegółowy kosztorys inwestorski,
- opracowanie materiałów do wniosku o decyzję środowiskową, w tym raport oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji środowiskowej,
- opracowanie materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę, złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym oraz uzyskanie pozostałych decyzji administracyjnych,
- przygotowanie wniosku dot. decyzji na wycinkę drzew na trasie projektowanej inwestycji oraz uzyskanie decyzji administracyjnej.


W dniu 04.08.2010r. Miasto Będzin decyzją Starosty Będzińskiego Nr WAiŚ.I.7363-0002/10 uzyskało zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w Będzinie – w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Gospodarza Brama Śląska” – etap I” Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Projekt współfinansowany ze środków RPO.