etap III - wybór wykonawców

W ramach tego etapu w dn. 13.04.2011r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego – Gospodarcza Brama Śląska – Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Będzin.

 

Umowa ta określa szczegółowe zasady, tryb i warunki, przekazywania i wykorzystywania środków pochodzących z dofinansowania w formie zaliczki i refundacji lub wyłącznie refundacji, części wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Beneficjenta na realizację Projektu, określonego szczegółowo we wniosku o dofinansowanie.
W dniu 14.01.2011 w Biuletynie Informacji Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu - usługi Nadzór nad robotami w Będzinie - Inżynier Kontraktu dla Projektu Gospodarcza Brama Śląska - etap 1: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego.

 

W wyniku postępowania wybrano firmę TRACTEBEL ENGINEERING S.A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę w dn. 16.05.2011r. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC w celu realizacji Projektu.

 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy wchodzi zarządzanie procesem inwestycyjnym realizowanym w ramach realizowanego projektu na roboty budowlane, które będzie obejmowało w szczególności:

1) organizację wszystkich robót budowlanych oraz towarzyszących im usług i dostaw, na wykonanie których Zamawiający zawrze Kontrakty wykonawcze na roboty,
2) koordynację robót budowlanych oraz towarzyszących im usług i dostaw z zagwarantowaniem Zamawiającemu prowadzenia bieżącej eksploatacji sieci lub modernizowanych obiektów,
3) nadzór nad właściwym wykonaniem Kontraktu wykonawczego na roboty wraz z towarzyszącymi mu usługami i dostawami,
4) monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym Kontraktu wykonawczego na roboty wraz z towarzyszącymi mu usługami i dostawami,
5) wykonywanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC,
6) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce,
7) koordynację czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego i m.in. przy budowie lub modernizacji obiektów budowlanych, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, wyznaczenie spośród Kluczowych Specjalistów Inżyniera jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie,
8) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyka Zamawiającego, w odniesieniu do Kontraktu wykonawczego na roboty,
9) rozliczenia finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz instytucji UE dla projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych,
10) nadzór nad odbiorami, próbami końcowymi i eksploatacyjnymi oraz w okresie zgłaszania wad dla Kontraktu wykonawczego na roboty budowlane,
11) końcowe rozliczenie finansowe Kontraktu wykonawczego na roboty budowlane w imieniu POZR (Zamawiającego w niniejszym postępowaniu przetargowym) zgodnie z wymaganiami: Instytucji Pośredniczących, Instytucji Finansujących oraz instytucji UE dla projektów podlegających współfinansowaniu z udziałem środków unijnych,
12) mediacje i rozjemstwo w sporach, oraz wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP).

 

Termin wykonania zamówienia wynosi łącznie 18 miesięcy od daty podpisania Umowy, w tym:
1) okres realizacji Kontraktu na roboty – maksymalnie 16 miesięcy, rozumiany jako okres faktycznej realizacji Kontraktu wykonawczego na roboty budowlane,
2) okres zgłaszania wad zrealizowanego Kontraktu na roboty – 2 miesiące liczone od daty wystawienia.

 

W dniu 03.02.2011 w Biuletynie Informacji Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane pn.: Gospodarcza Brama Śląska - etap 1: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego.
W wyniku postępowania z pośród 14 firm wybrano firmę Inprorem Sp. z o.o. – Lider oraz PPHU Antares Sp. z o.o. - uczestnik, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę w dn. 16.05.2011r.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi lokalnej, przebiegającej pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską w Będzinie - Warpiu. W ramach zamówienia zakłada się budowę towarzyszącego układowi drogowemu uzbrojenia technicznego w postaci:
- Sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1350 mb, przebiegającej w pasie drogowym projektowanego układu komunikacyjnego w pasie projektowanego chodnika,
- Sieci instalacji wodociągowej fi 315 PE o łącznej długości ok. 1433,50 mb, przebiegającej wzdłuż zaprojektowanego układu drogowego i włączonej do istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krakowskiej,
- Sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 1847,0 mb, przebiegającej w pasie drogowym projektowanego układu komunikacyjnego,
-Sieci oświetlenia ulicznego projektowanego układu drogowego wraz z zasilaniem w rejonu ulicy Krakowskiej (cmentarz).

 

Termin wykonania zamówienia do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy Kontraktu lecz nie dłużej niż do 30.09.2012r., w tym 2 miesięczny Okres Zgłaszania Wad.

 

W dniu 11.03.2011 w Biuletynie Informacji Publicznych zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane pn.: Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu Gospodarcza Brama Śląska - etap 1: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej Kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego w dzielnicy Warpie w sąsiedztwie projektowanej DTŚ wraz z budową układu komunikacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
W wyniku postępowania wybrano Firmę Wielobranżową ”ZEBRA MAX” Danuta Respondek, która złożyła najkorzystniejszą ofertę i podpisano umowę w dn. 28.04.2011r.

 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie dwóch jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach min. 90 cm (szerokość) x min. 70 cm (wysokość) z zachowaniem odpowiedniej proporcji wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie.