etap IV - realizacja

W dniu 18.06.2011 roku przy udziale Inżyniera Kontraktu odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy.

W ramach realizowanej Umowy Wykonawca przystąpił do budowy drogi lokalnej, przebiegającej pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską w Będzinie – Warpiu.
Sieć drogowa składać się będzie z 3 odcinków, dla których przewiduje się jedno skrzyżowanie z ul. Zagórską (ulica powiatowa), dwa skrzyżowania z ul. Krakowską (droga gminna) oraz dwa skrzyżowania wewnętrzne.
Budowana droga obejmuje jezdnię o szerokości 7 m, dwumetrowy pas zieleni i chodnik o szerokości 2 metrów.
Jako obiekty towarzyszące zostaną wykonane 4 przystanki autobusowe z zatokami, a także skrzyżowanie z przedłużeniem ulicy Wapiennej.
Dla zaprojektowanej drogi ustalono klasę drogi L oraz prędkość projektową 40 km/h.
Ze względu na wysokościowy charakter terenu jak i konieczność nawiązania do istniejących ulic zaprojektowane drogi cechuje znaczny spadek podłużny dochodzący do 10%.

 

W ramach robót zakłada się budowę towarzyszącego układowi drogowemu uzbrojenia technicznego w postaci:
• Sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1350 mb, przebiegającej w pasie drogowym projektowanego układu komunikacyjnego w pasie projektowanego chodnika. Projektowana kanalizacja zostanie włączona do istniejącej kanalizacji sanitarnej znajdującej się w rejonie ul. Zagórskiej.

• Sieci instalacji wodociągowej Ø 315 PE o łącznej długości ok. 1433,50 mb, przebiegającej wzdłuż zaprojektowanego układu drogowego i włączonej do istniejącej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krakowskiej Ø 225 PE (2 włączenia) oraz ulicy Zagórskiej Ø 315 PE (1 włączenie),

• Sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 1600,5 mb, przebiegającej w pasie drogowym projektowanego układu komunikacyjnego. Wody opadowe odprowadzone będą ciągiem kanalizacyjnym zakończonym wylotem do projektowanego zbiornika retencyjnego, a następnie przez przepompownie – po podczyszczeniu – do odbiornika. Dodatkowo w celu odprowadzenia wód opadowych z rejonów połączenia nowoprojektowanej drogi z ulicą Krakowską przewiduje się wykonanie ciągu kanalizacyjnego zakończonego systemem studni chłonnych,

• Sieci oświetlenia ulicznego projektowanego układu drogowego wraz z zasilaniem w rejonu ulicy Krakowskiej (cmentarz).

• Zasilania podstawowego i rezerwowego na potrzeby projektowanej pompowni wód deszczowych, wg warunków technicznych ENION.