etap V - zakończenie projektu

Przewidywany termin zakończenia robót to 30.09.2012, natomiast rozliczenie Projektu nastąpi do 30.12.2012.

 

W celu uznania robót za zakończone Wykonawca jest zobowiązany zakończyć wszystkie roboty wraz z usunięciem ewentualnych usterek oraz przedłożyć dokumentację powykonawczą budowy którą stanowią:

a) Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy, Kontraktowe Rysunki Robót i Specyfikacje techniczne oraz Dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót.
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu oraz mapę cyfrową (pliki komputerowe w standardzie DGN, DWG lub DXF zawierające obrazy wektorowe poszczególnych map wraz z siecią wodociągowo-kanalizacyjną i podaniem danych branżowych dot. ww. sieci; Sposób odwzorowania obrazu mapy jak i wszystkie pozostałe stosowane symbole powinny być zgodne z wymogami instrukcji technicznej „K-1 Mapa Zasadnicza” wydanej w roku 1998 przez Głównego Geodetę Kraju).
c) szkice polowe z podanymi domiarami, rodzajem użytego materiału, zabudowanej armatury, średnicami, spadkami i zaznaczonymi kierunkami przepływu-ze zwróceniem szczególnej uwagi na głębokość posadowienia sieci wod-kan. (powykonawczy profil podłużny ułożonych sieci).
d) karty studzienek kanalizacyjnych (istniejących do których następuje włączenie oraz nowo wybudowanych) zabudowanych na sieciach głównych jak również na przykanalikach, z podaniem materiału z jakiego wykonana jest studzienka, wymiarów oraz typu włazu.
e) dyskietki ze współrzędnymi zawierające wyłącznie dane numeryczne zapisane w kolejności:
- liczba porządkowa;
- współrzędna y;
- współrzędna x;
- symbol;
- współrzędna z.
f) protokoły z prób szczelności sieci.
g) protokoły z włączenia się do istniejących sieci wod-kan. spisane z właścicielem/użytkownikiem tych sieci.
h) materiały z przeprowadzonej inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej z pomiarem spadku ułożonego kanału (wykonanej po zakończeniu zadania) wraz z raportem z przeprowadzonego kamerowania w wersji elektronicznej.
i) potwierdzenie z MPWiK Sp. z o. o. Będzin o kompletności dokumentacji powykonawczej.
j) oryginał dziennika budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy):
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
k) pozostałe dokumenty wynikające z Art. 57 Prawa budowlanego.
l) materiał niezbędny do zgłoszenia zakończenia budowy do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Będzinie powinien zawierać min.:
1. Wypełniony w całości wniosek (druk do pobrania w wersji papierowej w PINB Będzin) „Zawiadomienie o zakończeniu budowy, rurociągów, przewodów, linii, sieci (zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budowę) wraz z następującymi załącznikami:
a. kopię dziennika budowy (oryginał do wglądu).
b. Podpisane przez Kierownika budowy oświadczenie (strona 2 pkt. B wniosku). Należy wypisać wszystkie Decyzje pozwolenia na budowę na podstawie których przebiegała realizacja robót.
Ponadto kierownik budowy musi oświadczyć że wszystkie użyte i zabudowane materiały na budowie są dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem i posiadają wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowania, które są do wglądu u inwestora.
c. Potwierdzenie oświadczenia kierownika budowy przez projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego w razie zmian dokonanych w toku wykonywania robót w stosunku do projektu lub warunków pozwolenia na budowę (strona 2 pkt C).
d. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tj. kserokopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 z wniesionymi na zasoby mapowe miasta Będzina wybudowanym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym zaznaczonymi na kolorowo.
e. Protokoły badań i sprawdzeń tj. protokoły odbioru uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.; protokoły szczelności uzbrojenia podziemnego i nadziemnego np. dla sieci wod-kan., protokoły włączenia do sieci wod-kan.
f. Kserokopie decyzji o pozwolenie na budowę. W przypadku zmiany pozwolenia na budowę i zmiany inwestora - wszystkie decyzje.