etap VI - rozliczenie projektu

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego miejsca do inwestowania, wykorzystującego swój potencjał lokalizacyjny; miejsca wyróżniającego się dogodną lokalizacją oraz nowoczesną infrastrukturą komunalną. Spełnienie tych warunków spowoduje, że przedsiębiorstwa powstające na uzbrojonym terenie będą mogły skutecznie konkurować na rynku krajowym i europejskim. Rozliczenie i ostateczne zakończenie projektu – uzyskanie wskaźników nastąpi w 2013 roku.

Wskaźniki projektu

Wskaźniki oddziaływania: rezultaty projektu.

Nazwa wskaźnika

jmw.

Źródło informacji

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Liczba przedsiębiorstw zlokalizo-wanych na terenie objętym wsparciem

szt.

Statystyka gospodarcza
UM Będzin

0

0

0

2

Powierzchnia przygotowana  w ramach projektu wykorzystywana przez przedsiębiorców

m2

Wyciąg z ewidencji podatkowej nieruchomości UM Będzin

0

0

0

45.000

 

Wskaźniki oddziaływania: produkty projektu.

Nazwa wskaźnika

jmw.

Źródło informacji

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Długość wybudowanych dróg gminnych

km

Protokół odbioru

0

0

0

1,50

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami)

km

Protokół odbioru

0

0

0,80

1,35

Powierzchnia uzbrojonego terenu

ha

Wypis z ewidencji gruntów

0

0

0,00

8,00

 

 

Wybudowane i sfinansowane elementy infrastruktury pozostaną własnością publiczną, w tym sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, drogi oraz oświetlenie będą własnością gminy i w jej imieniu będą zarządzane przez jej jednostki organizacyjne:

-   drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przez firmy wyłonione w tym celu w postępowaniach przetargowych, przeprowadzanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

-   sieci sanitarne i wodociągowe – przez MPWiK Sp. z o.o.

 

Obsługa techniczna, konserwacja i bieżąca eksploatacja powierzona zostanie wykwalifikowanym podmiotom, posiadającym ku temu stosowne przygotowanie
i doświadczenie, a środki finansowe na powyższe cele będą zabezpieczane corocznie w budżecie miasta i innych eksploatujących (MPWiK) na każdy następny rok użytkowania. Finansowanie utrzymania i konserwacja ww. elementów należeć będzie do obowiązków gminy Będzin i jej jednostek, tj. dróg, kanalizacji deszczowej, oświetlenia – Urzędu Miasta. Z kolei sieć kanalizacji sanitarnej i wodociąg będą oddane MPWiK Sp. z o.o. w użytkowanie w zamian za bieżące utrzymanie na podstawie stosownej umowy miasta i spółki.

Sieci KS – wodne będą oddane Spółce, w użytkowanie w zamian za bieżące utrzymanie na podstawie umowy miasta i spółki. Ze względu na fakt zależności kapitałowej oraz występowania monopolu naturalnego nie ma obowiązku ogłaszania przetargu.

Przyjęty w projekcie model zarządu własnego nie wymaga od miasta wielu działań, poza przypisaniem kompetencji i odpowiedzialności odpowiednim jednostkom miejskim.

Jest on odzwierciedleniem ukształtowanego systemu realizacji zadań samorządu w zakresie gospodarki komunalnej w Będzinie. Jest to model odpowiedni i wystarczający na cele utrzymania trwałości oraz osiągania założonych celów.

 

Zrealizowana infrastruktura techniczna wraz z układem drogowym, dobra dostępność komunikacyjna do głównych dróg regionu oraz przychylność ze strony władz samorządowych i współpraca z potencjalnymi inwestorami tworzą potencjał rozwoju gospodarczego miasta, rokując osiągnięcie efektów (rezultatów) niniejszego projektu.

Z kolei rozwój terenów gospodarczych, napływ firm krajowych i zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem w mieście, wzmocnienie sektora handlu i usług oraz wytwórczości komercyjnej w połączeniu z wysokim wskaźnikiem społecznej przedsiębiorczości są czynnikiem sprzyjającym utrwaleniu nowego profilu gospodarczego miasta i wzmocnieniu jego gospodarki.

 

Szansą dla rozwoju gospodarczego miasta jest konsekwentna polityka zorientowana na inwestorów i tworzenie dogodnych warunków infrastrukturalnych dla biznesu, zaś dla terenów poprzemysłowych / greenfield – determinacja władz do ich rozwoju, poprzez realizację kolejnych etapów uzbrajania w infrastrukturę techniczną.

 

Niewątpliwie projekt jest czynnikiem wzmacniającym atrakcyjność inwestycyjną miasta. Pozwoli też wyraźnie – przez intensywną promocję – zmienić odbiór miasta w oczach nowych firm sektora usług, w tym pożądanych firm z udziałem kapitału obcego.