cele projektu

Celem projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury służącej rozwojowi nowych przedsiębiorstw i usług. Wśród oczekiwanych oddziaływań wymienić należy wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia w nowych przedsiębiorstwach, rozwój technologiczny i innowacyjny, restrukturyzację i dywersyfikację działalności gospodarczej, zagospodarowanie terenów o różnorodnym pochodzeniu i charakterze (typu „greenfield” i „brownfield”).

Cele realizowane przez projekt możemy podzielić na:

 

Cele ekonomiczne:

- budowa i rozwój infrastruktury wspierającej powstawanie i rozwój firm sektora III;

- wzrost wartości nakładów inwestycyjnych podmiotów gospodarczych w mieście;

- wzrost zatrudnienia na terenie miasta, powstanie nowych trwałych miejsc pracy;

- wzrost wartości uzbrojonych nieruchomości w wyniku realizacji projektu; zagospodarowanie niewykorzystanego obecnie majątku (są to nieużytki zielone);

- powstanie nowych przedsiębiorstw na terenie Warpia  – w okresie roku od ukończenia inwestycji zakłada się powstanie 2 MSP;

- stymulowanie powstania nowych miejsc pracy, o wysokiej wartości dodanej – liczba nowych miejsc pracy utworzonych na terenie Strefy – ok. 50 szt.

 

Cele społeczne:

-  rozwijanie kapitału społecznego przez tworzenie warunków rozwoju dla trwałych miejsc pracy;

- rozwój przedsiębiorczości oraz lokalnego rynku pracy poprzez wzrost konkurencyjności i siły ekonomicznej podmiotów gospodarczych na terenie strefy inwestycyjnej Warpie;

- budowa i rozwój infrastruktury wspierającej powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw;

- pozyskanie przedsiębiorców i inwestorów poprzez aktywną promocję;

- zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców działających na obszarach inwestycyjnych;

- ograniczenie zjawiska migracji ekonomicznej przez umożliwienie zatrudnienia w mieście.

 

Cele ekologiczne:

- tworzenie warunków rozwoju nowych firm w mieście w zgodzie ze standardami ekologicznymi projektowanej infrastruktury;

- zagospodarowanie i przystosowanie zdegradowanych terenów pod działalność gospodarczo-społeczną;

- powstanie modelu przekształceń gospodarczo-społecznych na obszarze podlegającym przemianom restrukturyzacyjnym;

- ochrona walorów przestrzennych regionu poprzez wykorzystanie dostępnych terenów nieużytków w dzielnicy Warpie, bez konieczności powiększania obszarów przemysłowych / usługowych.

 

Cele gospodarcze:

- poprawa warunków rozwoju i wzrost udziału wytwórczego i usługowego sektora MŚP w gospodarce lokalnej i regionalnej;

- rozwój technologiczny i innowacyjny;

- restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej;

- zwiększenie wpływów do budżetu gminy poprzez podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych, rekompensujących utratę wpływów z podatku od nieruchomości;

- wzrost atrakcyjności Miasta Będzina dla inwestorów;

- stworzenie atrakcyjnych obszarów do prowadzenia działalności gospodarczej o znaczeni ponadlokalnym.