opis projektu

Przedmiotem projektu jest budowa infrastruktury technicznej mającej obsługiwać tereny inwestycyjne położone w Będzinie – Warpiu pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską, na obszarach niegdysiejszej eksploatacji wapieni i dolomitów – terenie, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina oraz planem miejscowym przeznaczonym na usługi i wytwórczość (produkcję) komercyjną w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

 

Teren inwestycji znajduje się w dzielnicy Warpie, w południowo-wschodniej części miasta, przy administracyjnych granicach Będzina i Sosnowca. Obszar inwestycyjny, udostępniany w wyniku realizacji projektu dla inwestorów był niegdyś miejscem wydobycia urobku skalnego. Obecnie pozostałością po tej działalności jest ukształtowanie terenu, opadającego w dwóch kierunkach – ku południu i na wschód.

 

Atutem położenia jest bliskość głównego układu drogowego miasta i Aglomeracji (Aleja Kołłątaja, DK94), a ponadto spora powierzchnia pola inwestycyjnego, pozwalająca dobrze rozplanować zabudowę i obiekty jej towarzyszące. Obecnie, między ulicami Krakowską i Zagórską (i jej dalszym biegiem w Sosnowcu – ulicą Sokolską) inwestorzy nie mają dostępu do dróg publicznych, co ogranicza rozwój tego terenu. O jego atrakcyjności świadczy fakt ulokowania się obok dużych inwestycji komercyjnych. Jest to także dobry wyznacznik i prognostyk przyszłego popytu na tereny inwestycyjne w najbliższej okolicy.

 

W ramach zadania wykonane zostaną prace związane z budową drogi między ul. Zagórską oraz Krakowską  wraz z towarzyszącym uzbrojeniem: kanalizacją sanitarną, deszczową, pompowniami, zbiornikiem retencyjnym, wodociągiem i oświetleniem. Uzyskuje się w ten sposób łącznik między tymi ulicami, komunikujący teren inwestycyjny o powierzchni 8 ha.


Beneficjentem projektu będzie Gmina Będzin, wykonująca swoje zadania w zakresie objętym projektem poprzez Urząd Miasta, a w szczególności poprzez Jednostkę Realizującą Projekt.

 

Beneficjentami pośrednimi będą z kolei 3 grupy odbiorców:

- inwestorzy zamierzający zlokalizować swoje firmy na terenie strefy inwestycyjnej w Warpiu, jako korzystającymi z planowanej do wybudowania infrastruktury (przewidywane jest zlokalizowanie się w rejonie Strefy 2 MSP w sferze usług i wytwórczości);

- osoby zatrudnione w powstających na terenach inwestycyjnych zakładach i firmach;

- mieszkańcy miasta i klienci, korzystający z wybudowanej infrastruktury komunikacyjnej celem dotarcia na tereny gospodarcze.

 

 Wykonawcy robót – Podpisanie umowy nastąpiło 16.05.2011 r. z konsorcjum  firm:

- Lider  INPROREM  Sp. z o.o., 41 – 308 Dąbrowa Górnicza, ul. Roździeńskiego 11, oraz

- Uczestnik  P.P.H.U. ANTARES  Sp. z o.o., 41 – 803 Zabrze, ul. Bytomska 102

Wartość podpisanej Umowy  -  9 907 010,26 PLN

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi lokalnej, przebiegającej pomiędzy ulicami Zagórską i Krakowską w Będzinie – Warpiu o długości ok.1,5 km. W ramach zamówienia  zakłada się budowę towarzyszącego układowi drogowemu uzbrojenia technicznego w postaci:

· Sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1350 mb, przebiegającej w pasie drogowym projektowanego układu komunikacyjnego w pasie projektowanego chodnika.

· Sieci instalacji wodociągowej Ø 315 PE o łącznej długości ok. 1433,50 mb.

· Sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 1847,0 mb. Wody opadowe odprowadzone będą ciągiem kanalizacyjnym zakończonym wylotem do projektowanego żelbetowego zbiornika retencyjnego, a następnie przez przepompownie – po podczyszczeniu – do odbiornika.

· Sieci oświetlenia ulicznego projektowanego układu drogowego wraz z zasilaniem rejonu ulicy Krakowskiej (cmentarz).

· Zasilania podstawowego i rezerwowego na potrzeby projektowanej pompowni wód deszczowych.

 

W związku z tym, iż roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonywane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY i robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC),  wybrano również  wykonawcę kontraktu na usługę pn. Nadzór nad robotami w Będzinie - Inżyniera Kontraktu dla Projektu Gospodarcza Brama Śląska  - Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej.

Podpisanie umowy z Wykonawcą firmą TRACTEBEL  ENGINEERING  S.A. , 40 – 833 Katowice, ul. Dulęby 5 nastąpiło 16.05.2011r.

Wartość podpisanej Umowy  -  170 355,00 PLN.

Przewidywane wydatki inwestycyjne, całkowity koszt Projektu  to ok.  10 552 270,81 PLN

Wysokość dofinansowania  85 % co stanowi 8 969 430,19 PLN wydatków kwalifikowanych.

Wkład własny  1 582 840,62 PLN

Termin realizacji  Projektu do 31.12.2012 roku.

 

Niewątpliwie projekt będzie czynnikiem wzmacniającym atrakcyjność inwestycyjną miasta. Pozwoli też wyraźnie – przez intensywną promocję – zmienić odbiór miasta w oczach nowych firm sektora usług, w tym pożądanych firm z udziałem kapitału obcego.