Tereny inwestycyjne

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Warpie oznaczony jest symbolem 4UC i przeznaczony jest pod „Tereny usług i wytwórczości komercyjnej w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej”.

 

1. Przeznaczenie podstawowe – teren wytwórczo – komercyjny: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, składy, bazy, magazyny.

 

2. Przeznaczenie uzupełniające:

- zieleń izolacyjna,
- urządzenia komunikacyjne,
- infrastruktura techniczna.

 

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

- Lokalizacja usług nieuciążliwych o różnej formie działalności komercyjnej z wykluczeniem inwestycji przekraczających dopuszczalne normy uciążliwości, określone w przepisach szczególnych.

- Preferowane formy dachów dwu – i więcej spadowych, symetrycznych, o kącie nachylenia powyżej 20 stopni, z uwzględnieniem jednakowego kąta nachylenia połaci względem osi budynku.

- Dopuszcza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia 10 – 20 stopni, zaleca się stosowanie dachówki ceramicznej, gontu lub blachy dachówkowej.

- Dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę i nawierzchnię utwardzaną do 60% powierzchni działek, natomiast pozostałą część należy użytkować jako biologicznie czynną (zieleń).

- Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

- Przy realizacji zabudowy usługowej w strefie komercyjnej wymagane jest stosowanie rozwiązań projektowych, pozwalających na harmonijne wkomponowanie obiektów usługowych w otoczenie oraz krajobraz.

- Możliwość prowadzenia działalności gospodarczo – komercyjnej, z zastosowaniem nieuciążliwych dla środowiska procesów technologicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. Zachowanie właściwej odległości oraz odpowiedniego rozwiązania obiektów usługowych w stosunku do zabudowy mieszkaniowej i środowiska naturalnego.

- Zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej.

- Zakaz realizacji obiektów kubaturowych bez uprzedniego uzbrojenia terenu, szczególnie
w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.

- Bezwzględny zakaz prowadzenia działalności uciążliwej dla środowiska i sąsiednich terenów.

- Obowiązek zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w granicach realizowanej inwestycji usług komercyjnych.

- Dostępność komunikacyjna do parkingów wyłącznie z wewnętrznego dojazdu.

- Zaleca się realizować parkingi z uwzględnieniem zadrzewień i zakrzewień.

- Dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych.

- Zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudowy jak określono w § 34 uchwały.

- W celu zapewnienia dojazdu do działek budowlanych ustala się konieczność budowy dróg dojazdowych jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu.

- W zakresie gospodarki odpadami ustala się nakaz wyposażenia nieruchomości i punktów prowadzenia działalności usługowej w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz systematycznego ich wywozu, nakazuje się również podmiotom prowadzącym działalność gospodarczo – usługową uregulowanie formalno – prawne z zakresu gospodarki odpadami.

- W celu zapewnienia dojazdu do działek budowlanych ustala się konieczność budowy dróg dojazdowych (…).

- Ze względu na sąsiedztwo stanowisk archeologicznych (wyszczególnionych na rysunku planu) roboty ziemne winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym i wymagają uzgodnienia ze służbami ochrony zabytków.

Należy podkreślić, iż po przeanalizowaniu zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a ponadto planów miejscowych, nie ma możliwości realizowania przy projektowanej ulicy zabudowy innej niż wskazana jako przeznaczenie podstawowe.

 

Lokalizacja terenu.


Powiat / gmina: powiat będziński, Będzin, gmina miejska
Dzielnica: Będzin – Warpie
Położenie: między ul. Zagórską,a ul. Krakowską

 


Teren inwestycji znajduje się w dzielnicy Warpie, w południowo-wschodniej części miasta, przy administracyjnych granicach Będzina i Sosnowca.
Obszar inwestycyjny, udostępniany w wyniku realizacji projektu dla inwestorów był niegdyś miejscem wydobycia urobku skalnego. Obecnie pozostałością po tej działalności jest ukształtowanie terenu, opadającego w dwóch kierunkach – ku południu i na wschód.
 


Lokalizacja projektu w otoczeniu

Atutem położenia jest bliskość głównego układu drogowego miasta i Aglomeracji (Aleja Kołłątaja, DK94), a ponadto spora powierzchnia pola inwestycyjnego, pozwalająca dobrze rozplanować zabudowę i obiekty jej towarzyszące.
Obecnie, między ulicami Krakowską i Zagórską (i jej dalszym biegiem w Sosnowcu – ulicą Sokolską) inwestorzy nie mają dostępu do dróg publicznych, co ogranicza rozwój tego terenu.

Pola inwestycyjne przewidziane do uruchomienia są własnością gminy Będzin. 

Inwestycja umożliwi udostępnienie 8 ha pól inwestycyjnych, których orientacyjne położenie zaprezentowano na poniższym rysunku.

 


Lokalizacja pól inwestycyjnych

Teren Warpie – ze względu na lokalizację – może być uznany za rozwojowy i atrakcyjny dla inwestorów. Przesądza o tym położenie w pobliżu dróg o charakterze regionalnym i krajowym, a ponadto projektowane uzbrojenie terenu. Deniwelacje i spadki przy obecnym poziomie rozwoju wiedzy technicznej oraz dostępności stosownych rozwiązań projektowych nie stanowią większego problemu.
Tereny inwestycyjne w Będzinie cieszą się stosunkowo dobrym zainteresowaniem inwestorów. W latach ubiegłych gmina nie oferowała na sprzedaż większych pól inwestycyjnych i ruch inwestycyjny nie był intensywny. Od roku 2006 ruch jednak narasta, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w transakcjach na terenie Będzina, jak i sąsiednich terenach – w Sosnowcu i w Czeladzi. Powstanie firm w rejonie pól inwestycyjnych jest jednak mocno ograniczone brakiem infrastruktury technicznej. Po powstaniu projektowanego układu drogowego z towarzyszącym mu uzbrojeniem tereny położone przy ulicach Krakowska – Zagórska mogą zostać udostępnione co najmniej kilku inwestorom. W analizie założono, iż swoje firmy ulokuje tu 2 inwestorów.
Możliwości i warunki rozwoju miasta wynikają w dużym stopniu z położenia geograficznego, tradycji gospodarczych oraz tempa przemian rynkowych i utrwalania nowego profilu gospodarczego. Poza walorami położenia miasta na skrzyżowaniu głównych dróg regionalnych, DK94 i DK86, obok największych miast Aglomeracji, do atutów miasta należy dostępność mediów komunalnych oraz sprzyjający klimat dla przedsiębiorczości.
W Będzinie istnieją duże zakłady przemysłowe, takie jak Huta Będzin, EC Będzin, ENION, niemniej tradycje miasta związane są z działalnością handlu i usług w wymiarze MSP. Obecnie większość przedsiębiorstw reprezentuje sektor mikro- i małych firm. Firmy te poszukują atrakcyjnych terenów pod swoją działalność.
W ostatnich latach wzrasta ruch inwestycyjny i zainteresowanie miastem, co wiąże się z ożywieniem gospodarczym. W mieście działa ok. 5,8 tys. firm, z czego 4,6 tys. stanowią osoby fizyczne. Od roku 2000 nastąpił znaczy rozwój i wzrost liczby przedsiębiorstw, szczególnie spółek handlowych.